[an error occurred while processing this directive]

Overview of Vedic Literature

.Rgveda Saamaveda Yajurveda Atharvaveda
K.r.s.na- (Black Yajurveda) "Sukla-(White Yajurveda)
Sa.mhitaa "Saakala Vaa.skala (Baa.skala) Kauthuma Raa.naayaniiya Jaiminiiya Kaa.thaka Kapi.s.thalaka.tha Maitraaya.nii Taittiriiya
 • Vaajasaneeyi
 • Maadhya.mdina
 • Kaa.nva
"Saunaka Paippalaada
Braahma.na Aitareya Kau.siitaki ("Sa"nkhaayana)
 • Pa~ncavi.m"sa
 • Taa.n.dyamahaa
 • .Sadvi.m"sa
 • Saamavidhaana
 • Aar.seya
 • Devataadhyaaya
 • Mantra
 • Va.m"sa
 • Sa.mhitopani.sad
 • Jaiminiiya
 • "Saa.tyaayana
 • Aar.seya
Ka.tha Taittiriiya "Satapatha Gopatha
Aara.nyaka Aitareya Kau.siitaki ("Sa"nkhyaayana) Jaiminiiyopani.sadbraahma.na Ka.tha (Kaa.thaka) Taittiriiya B.rhad (part of above)
Upani.sad Aitareya Kau.siitaki
Baa.skalamantra
Chaandogya Ke.na Kaa.thaka (ka.tha)
 • Maitriii (Maitraaya.na / Maitraaya.niiya)
 • Chaagaleya
 • Taittiriiya
 • "Svetaa"svatara
 • Mahaanaaraaya.na
 • B.rhadaara.nyaka (part of above)
 • Ii"saa (Ii"saavaasya)
 • Mu.n.daka
 • Pra"sna
 • Maa.n.duukya etc.
 • Aar.seya
"Srautasuutra Aa"svalaayana "Saa"nkaayana Laa.tyaayana Draahyaayana Jaiminiiya Yaj~na
 • Maanava
 • Vaaraaha
 • Baudhaayana
 • Vaadhuula
 • Bhaaradvaaja
 • Aapastamba
 • Hira.nyake"si (Satya.saadha)
 • Vaikhaanasa
Kaa.tyaayana Vaitaanasuutra
Aar.seyakalpa etc. of Ma"saka, K.sudra, Nidaana, Anupada etc.
"Sulvasuutra Laugaak.si
 • Maanava
 • Vaaraaha
 • Baudhaayana
 • Aapastamba
 • Hira.nyake"si
Kaatyaayana
G.rhyasuutra Aa"svalaayana
 • "Saa:nkhaayana
 • Kau.siitaka ("Saambavya)
Gobhila Khaadira (Draahyaayana) Jaimini Kaa.thaka (Laugaak.si)
 • Maanava
 • Vaaraaha
 • Baudhaayana
 • Vaadhuula
 • Bhaaradvaaja
 • Aapastamba
 • Hira.nyake"si (Satya.saa.dha)
 • Vaikhaanasa
 • Aagnive
 • Paaraskara (Kaatya)
 • Baijavaapa (Vaijavaapa)
Kau"sikasuutra
Dharmasuutra, Dharma"saastra Vaasi.s.tha Gautama Vai.s.nuavadharma"saastra (Vi.s.nusm.rti)
 • Haariitadharma"saastra
 • Maanavadharma"saastra (Manusm.rti)
 • Baudhaayana
 • Aapastamba
 • Hira.nyake"si
 • Vaikhaanasa
 • "Sa"nkhalikhita
 • Yaaj~navalkyasm.rti
Paithiinasism.rti
Praati"saakhya .Rk
 • .Rktantra
 • Saamatantra
 • Pu.spasuutra
 • Pa~ncavidhasuutra
Taittiriiya Vaajasaneyi ("Suklayajurveda) Atharva (Caturdhyaayikaa) + 2
Miscellaneous
 • Nirukta
 • B.rhaddevataa
 • .Rgvidhaana
 • Pari"si.s.ta
 • Karmapradiipa
 • G.rhyasa.mgraha
 • Pari"si.s.ta
Pari"si.s.ta-s (Maanava and Vaaraaha) Pari"si.s.ta-s (Baudhaayana, Bhaaradvaaja, Aapastamba, and Vaikhaanasa) Pari"si.s.ta (Kaatyaayana) Pari"si.s.ta